رنگهای متضاد همان رنگهای مکمل هستند... در چرخه رنگ متضاد همان مکمل است !